Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Chương trình MTQG phát triển Kinh tế - Xã hội
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
giai đoạn 2021-2030

Tin tức

Xây dựng Đề án Tiêu chí xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2026 - 2030

Hoàng Quý - 17:00, 16/04/2024

Sáng 16/4, tại Hà Nội, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Nông Quốc Tuấn đã chủ trì cuộc họp của Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Đề án Tiêu chí xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2026 - 2030. Tham dự cuộc họp có các thành viên trong Ban soạn thảo, Tổ biên tập của Đề án.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Nông Quốc Tuấn chủ trì cuộc họp
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Nông Quốc Tuấn chủ trì cuộc họp

Thực hiện Nghị quyết Số 120/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội Khóa XIV về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, Quốc hội Khóa XV đã giao Chính phủ ban hành tiêu chí xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù.

Chính phủ đã ra Quyết định 139/NQ-CP ngày 02/10/2020 về xây dựng, ban hành tiêu chí xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù. UBDT đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành tham mưu trình Chính phủ ban hành Quyết định số 39/2020/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 về tiêu chí xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021 - 2025 và Quyết định Số 1227/QĐ-TTg ngày 14/7/2021 phê duyệt danh sách các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021 - 2025 làm cơ sở pháp lý cho việc áp dụng chính sách dân tộc trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Theo đó, các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn bao gồm 32 dân tộc trên các địa bàn vùng đồng bào DTTS và miền núi; dân tộc có khó khăn đặc thù bao gồm 14 dân tộc sinh sống tập trung trên địa bàn 11 tỉnh thuộc đối tượng thụ hưởng Dự án 1, Dự án 9 thuộc Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025.

Quang cảnh cuộc họp
Quang cảnh cuộc họp

Trong quá trình thực hiện tiêu chí xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021 - 2025 đã đáp ứng được việc thực hiện chính sách đầu tư đối với các nhóm DTTS. Tuy nhiên, vẫn còn bộc lộ một số hạn chế như: Việc tiếp cận theo địa bàn (xã khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn) dẫn đến một số dân tộc đáp ứng đủ tiêu chí nhưng không đáp ứng được yếu tố địa bàn nên không được thụ hưởng chính sách ưu tiên cho nhóm dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù; danh sách phê duyệt các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù được phê duyệt tại Quyết định Số 1228/QĐ-TTg chưa rõ địa bàn sinh sống gặp khó khăn cho các địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện chính sách…

Trên cơ sở nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 39/2020/QĐ-TTg và Quyết định số 53/QĐ-TTg ngày 15/01/2024 ban hành Chương trình công tác năm 2024 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBDT chủ trì xây dựng Đề án Tiêu chí xác định các DTTS còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2026 - 2030.

Tại cuộc họp, các đại biểu đánh giá cao sự chủ động của UBDT trong việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao; các nội dung trong dự thảo đề cương của Đề án được chuẩn bị chu đáo, công phu và đầy đủ. Đồng thời, các đại biểu đã phát biểu cho ý kiến bước đầu đối với các nội dung của Đề án; trong đó tập trung vào một số vấn đề như bố cục và nội dung chi tiết; dự kiến các tiêu chí xác định; chính sách thực hiện; phân công nhiệm vụ cho từng thành viên…

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn đánh giá cao công tác chuẩn bị nội dung dự thảo đề cương Đề án của Ban soạn thảo, Tổ biên tập; đồng thời đánh giá cao những ý kiến, đóng góp của các đại biểu tại cuộc họp.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn đề nghị Vụ Dân tộc thiểu số (UBDT) - Cơ quan thường trực của Ban soạn thảo, Tổ biên tập Đề án tiếp thu đầy đủ các ý kiến trên tinh thần cao nhất để hoàn thiện đề cương hoàn chỉnh; phối hợp với các vụ, đơn vị rà soát chỉnh sửa văn bản, điều chỉnh số liệu liên quan; phân công nhiệm vụ chi tiết, cụ thể và đẩy nhanh tiến độ thực hiện.