Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Chương trình MTQG phát triển Kinh tế - Xã hội
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
giai đoạn 2021-2030

Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS &MN

Bình Liêu (Quảng Ninh): Nỗ lực giảm thiểu tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống

Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng DTTS Bình Liêu giai đoạn 2021-2025 được triển khai thực hiện từ năm 2021. Với sự nỗ lực của các địa phương, đến nay đề án đã cho thấy những hiệu quả đáng kể.