Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Chương trình MTQG phát triển Kinh tế - Xã hội
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
giai đoạn 2021-2030

Đẩy mạnh tuyên truyền vận động Công tác dân tộc, chính sách dân tộc

Ninh Thuận: Đẩy nhanh tiến độ giải ngân các Chương trình mục tiêu quốc gia

Ngày 27/12, ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) tỉnh Ninh Thuận chủ trì Hội nghị tổng kết việc thực hiện các Chương trình MTQG năm 2023 và giải pháp trọng tâm thúc đẩy tiến độ thực hiện trong thời gian tới.