Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Chương trình MTQG phát triển Kinh tế - Xã hội
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
giai đoạn 2021-2030

Tiếng nói từ cơ sở

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh: Đời sống người dân vùng đồng bào DTTS ngày càng được nâng cao

Những năm qua, tỉnh Quảng Ninh đã tập trung chỉ đạo, điều hành và thực hiện đồng bộ, toàn diện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) và đạt những kết quả tích cực.