Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Chương trình MTQG phát triển Kinh tế - Xã hội
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
giai đoạn 2021-2030

Thái Nguyên: Hội nghị tổng kết công tác dân tộc và đánh giá kết quả thực hiện Chương trình MTQG 1719 năm 2023

Trí Phương - 10:09, 21/12/2023

Ngày 20/12, Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân tộc và đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi (gọi tắt là Chương trình MTQG 1719) năm 2023; triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Đoàn công tác của Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình MTQG 1719 tại các địa phương
Đoàn công tác của Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình MTQG 1719 tại các địa phương

Theo báo cáo, năm 2023, Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên đã tích cực phối hợp với cấp, ngành có liên quan xây dựng kế hoạch, chương trình về công tác dân tộc của tỉnh và tổ chức triển khai đạt kết quả tốt: tham gia tích cực vào công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân vùng DTTS; phối hợp tốt với các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền về các chính sách dân tộc; thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về dân tộc khi tham mưu kịp thời với Tỉnh ủy, HĐND tỉnh các chương trình, chính sách...

Đối với việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030 (Chương trình MTQG 1719), năm 2023, Thái Nguyên đạt được những kết quả, như: 100% xã có đường ô tô đến trung tâm; trên 99% số xóm thuộc vùng DTTS và miền núi của tỉnh có đường ô tô đến trung tâm xã được kiên cố hóa; 100% xóm có điện lưới Quốc gia; trên 96% số hộ dân vùng DTTS và miền núi được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 100% xã vùng DTTS và miền núi có trường học kiên cố; 100% xã có trạm y tế, được phủ sóng phát thanh, truyền hình, kết nối thông tin liên lạc; hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho trên 5.800 hộ dân; xây mới 19 công trình nước sinh hoạt tập trung; hỗ trợ khoán bảo vệ rừng được hơn 7.760ha, hỗ trợ bảo vệ rừng được hơn 6.900ha; khởi công xây mới 46 công trình hạ tầng thiết yếu; đào tạo nghề cho trên 2.600 người DTTS...

Năm 2024, Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên đề ra các mục tiêu, giải pháp cụ thể để thực hiện hiệu quả công tác dân tộc; đồng thời triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình MTQG 1719.

Tỉnh Thái Nguyên phấn đấu đến năm 2025 năng mức thu nhập bình quân của người DTTS tăng gấp hơn hai lần so với năm 2020; mỗi năm giảm bình quân 2% số hộ nghèo, giảm 50% số xã, số xóm đặc biệt khó khăn vùng đồng bàoDTTS, 100% số xã có đường ô tô đến trung tâm xã được rải nhựa hoặc bê-tông đường đến trung tâm thôn, bản được nhựa hóa, bê- tổng hóa đạt 100%, duy trì tỷ lệ ít nhất 8% số học sinh DTTS được học tại các trường phổ thông dân tộc nội trú, 98% số đồng bào DTTS tham gia bảo hiểm y tế...

Tin cùng chuyên mục
Bước tiến mới của lĩnh vực công tác dân tộc: Đột phá về tư duy làm chính sách (Bài 3)

Bước tiến mới của lĩnh vực công tác dân tộc: Đột phá về tư duy làm chính sách (Bài 3)

Đề án Tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 – 2030 với những đột phá về tư duy làm chính sách, đã được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019, vừa đúng 1 năm sau khi có Nghị quyết số 74/2018/QH14 ngày 20/11/2018. Điều này cho thấy, sự thống nhất và tinh thần trách nhiệm cao của cả hệ thống chính trị trong thực hiện mục tiêu phát triển nhanh, bền vững vùng đồng bào DTTS và miền núi.