Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Chương trình MTQG phát triển Kinh tế - Xã hội
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
giai đoạn 2021-2030

Tin tức

Thông tư số 02/2023/TT-UBDT của Ủy ban Dân tộc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-UBDT ngày 30/6/2022 về hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 - 2025

BDT - 19:13, 30/08/2023

Ngày 21/8/2023 Ủy ban Dân tộc ban hành Thông tư số 02/2023/TT-UBDT về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2023/TT-UBDT ngày 30/6/2022 về hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 - 2025.

Theo Thông tư số 02/2023/TT-UBDT ngày 21/8/2023 của Uỷ ban Dân tộc, đối với các nội dung, nhiệm vụ đã triển khai thực hiện trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực phù hợp với quy định của pháp luật thì tiếp tục thực hiện theo quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền và hướng dẫn tại Thông tư số 02/2022/TT-UBDT ngày 30 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc hoặc điều chỉnh theo quy định tại Thông tư này.

UBND cấp tỉnh chỉ đạo rà soát, điều chỉnh các nội dung, nhiệm vụ triển khai thực hiện Chương trình theo hướng dẫn tại Thông tư này và các quy định của pháp luật có liên quan.

Thông tư số 02/2023/TT-UBDT của Uỷ ban Dân tộc có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21 tháng 8 năm 2023.

Nội dung chi tiết của Thông tư tại đây: Thông tư số 02/2023/TT-UBDT của Uỷ ban Dân tộc