Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Chương trình MTQG phát triển Kinh tế - Xã hội
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
giai đoạn 2021-2030

Thái Nguyên phân bổ trên 645 tỷ đồng thực hiện Chương trình MTQG 1719

Minh Thu - 10:28, 22/05/2024

Tỉnh Thái Nguyên vừa có kế hoạch phân bổ trên 645 tỷ đồng được cân đối từ nhiều nguồn để thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 (Chương trình MTQG 1719) của năm 2024. Trong đó, kế hoạch vốn năm 2024 là trên 458 tỷ đồng và trên 187 tỷ đồng từ kế hoạch vốn năm 2022, 2023 kéo dài thực hiện trong năm 2024.

Hệ thống hạ tầng cơ sở vùng đồng bào DTTS và miền núi tỉnh Thái Nguyên đang từng bước được đầu tư, xây dựng.
Hệ thống hạ tầng cơ sở vùng đồng bào DTTS và miền núi tỉnh Thái Nguyên đang từng bước được đầu tư, xây dựng.

Theo kế hoạch, UBND tỉnh Thái Nguyên đề ra 9 mục tiêu cụ thể, trong đó phấn đấu giảm 2% tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn; giảm 2 xã đặc biệt khó khăn; phấn đấu 100% xã có đường ô tô đến trung tâm xã, được rải nhựa hoặc bê tông; đường đến trung tâm thôn, bản được nhựa hóa, bê tông hóa 100%; 100% số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia và các nguồn điện khác phù hợp; 96,68% hộ đồng bào DTTS được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh…

Để thực hiện tốt các mục tiêu nói trên, UBND tỉnh Thái Nguyên đã cụ thể kế hoạch thực hiện 10 dự án thành phần của Chương trình MTQG 1719 nhằm giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, quy hoạch sắp xếp, bố trí ổn định dân cư ở những nơi cần thiết; đẩy mạnh hỗ trợ người dân phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị…

Tin cùng chuyên mục
Sơn La chú trọng sắp xếp, ổn định dân cư

Sơn La chú trọng sắp xếp, ổn định dân cư

Thực hiện Dự án 2, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 (Chương trình MTQG 1719), đến nay, đã có nhiều điểm định canh, định cư tập trung được tỉnh Sơn La đầu tư, xây dựng. Qua đó, giúp các hộ đồng bào DTTS vùng thiên tai ổn định đời sống, phát triển sản xuất.