Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Chương trình MTQG phát triển Kinh tế - Xã hội
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
giai đoạn 2021-2030

Tiếng nói từ cơ sở

Ông Kiên Ninh, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh: Tăng cường phối hợp để thực hiện hiệu quả Chương trình MTQG 1719

Minh Thu - 03:30, 20/12/2023

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự nỗ lực vươn lên của đồng bào DTTS, đã góp phần phát huy hiệu quả Chương trình MTQG 1719 ở Trà Vinh.

Ông Kiên Ninh, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh: Tăng cường phối hợp để thực hiện hiệu quả Chương trình MTQG 1719
Ông Kiên Ninh, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh: Tăng cường phối hợp để thực hiện hiệu quả Chương trình MTQG 1719

Nhìn chung, tình hình kinh tế - xã hội trong vùng đồng bào DTTS tỉnh Trà Vinh hiện nay, đặc biệt là dân tộc Khmer, có tỷ lệ dân số cao nhất trong các DTTS trên địa bàn đang có nhiều chuyển biến tích cực. Đời sống đồng bào tiếp tục ổn định và phát triển; các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các chỉ thị, nghị quyết của tỉnh ban hành phù hợp với thực tiễn, nhất là các chính sách dân tộc, chính sách an sinh xã hội, đã tạo không khí phấn khởi. Đây là động lực, là niềm tin để Trà Vinh đồng lòng phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững vùng đồng bào DTTS, góp phần nâng cao đời sống Nhân dân.

Tuy nhiên, việc thực hiện các nội dung, dự án Chương trình MTQG 1719 trên địa bàn cũng đang gặp một số vướng mắc cả chủ quan lẫn khách quan, dẫn đến tiến độ giải ngân nhiều dự án còn chậm. Để giải quyết những khó khăn trên, Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh, cơ quan thường trực Chương trình MTQG tỉnh Trà Vinh đang tiếp tục tham mưu cho tỉnh thực hiện tốt chức năng điều phối; tăng cường công tác phối hợp với các cấp, ban, ngành để tổ chức thực hiện Chương trình MTQG 1719 đúng tiến độ, kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025. Chú trọng tăng huy động vốn từ ngân sách địa phương, các nguồn lực huy động hợp pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả các nội dung, dự án...

Tin cùng chuyên mục
Bà Huỳnh Thị Anh Thảo, Phó Giám đốc Sở Văn hoá – Thể thao Bình Định: Công tác bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các DTTS góp phần tạo đà phát triển triển kinh tế - xã hội

Bà Huỳnh Thị Anh Thảo, Phó Giám đốc Sở Văn hoá – Thể thao Bình Định: Công tác bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các DTTS góp phần tạo đà phát triển triển kinh tế - xã hội

Thực hiện Dự án 6, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025 (Chương trình MTQG 1719) về bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS gắn với phát triển du lịch, trong thời gian qua, tỉnh Bình Định đã tích cực triển khai nhiều hoạt động và đã đạt được những kết quả ban đầu. Trong đó, nổi bật là truyền dạy trống K’toang, Cồng chiêng, nghề dệt thổ cẩm truyền thống… cho lớp trẻ. Phóng viên báo Dân tộc và Phát triển đã có cuộc trò chuyện với bà Huỳnh Thị Anh Thảo, Phó Giám đốc Sở Văn hoá – Thể thao Bình Định (Sở VH&TT) về vấn đề này.