Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Chương trình MTQG phát triển Kinh tế - Xã hội
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
giai đoạn 2021-2030

Gia Lai thiết lập 88 điểm hỗ trợ đồng bào DTTS ứng dụng công nghệ thông tin

Ngọc Thu - 20:34, 15/09/2023

Nhằm thực hiện nội dung về Thông tin và Truyền thông trong Tiểu dự án 1 và Tiểu dự án 2 thuộc Dự án 10 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; giai đoạn I: Từ 2021 - 2025 (gọi tắt là Chương trình MTQG 1719) , tỉnh Gia Lai sẽ thiết lập 88 điểm hỗ trợ đồng bào DTTS ứng dụng công nghệ thông tin tại 15/17 huyện, thị xã trong giai đoạn 2023 - 2025.

Tỉnh Gia Lai sẽ thiết lập các điểm hỗ trợ đồng bào DTTS ứng dụng công nghệ thông tin tại các xã thuộc khu vực III và các thôn, làng đặc biệt khó khăn
Tỉnh Gia Lai sẽ thiết lập các điểm hỗ trợ đồng bào DTTS ứng dụng công nghệ thông tin tại các xã thuộc khu vực III và các thôn, làng đặc biệt khó khăn

Theo đó, các vị trí đặt điểm hỗ trợ tại các xã thuộc khu vực III, hoặc xã không thuộc khu vực III nhưng có thôn, làng đặc biệt khó khăn (mỗi xã 1 điểm) và bảo đảm các điều kiện như: Có sẵn nhà kiên cố và hạ tầng công trình xây dựng; thuận tiện người dân đến tiếp cận, sử dụng dịch vụ; đảm bảo an toàn, an ninh về con người, tài sản, thiết bị; có nguồn điện ổn định.

Danh mục thiết bị cơ bản tại mỗi điểm thực hiện theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 03/2023/TT-BTTTT ngày 30/5/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông, gồm: 1 ti vi được kết nối internet, 1 Amplifier (Amply), loa phục vụ hội trường, microphone (micro), bàn phím máy tính (có thể kết nối với internet tivi), vật tư, thiết bị phụ trợ phục vụ công tác lắp đặt; Tập huấn kiến thức, kỹ năng khai thác, vận hành trang thiết bị đầu tư tại điểm hỗ trợ đồng bào DTTS ứng dụng công nghệ thông tin cho ít nhất 2 cán bộ do UBND cấp xã quản lý; Cung cấp dịch vụ truy nhập internet băng rộng tại điểm hỗ trợ đồng bào DTTS ứng dụng công nghệ thông tin.

Nội dung hoạt động của các điểm tập trung hỗ trợ đồng bào DTTS ứng dụng công nghệ thông tin; tiếp cận thông tin về đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước qua mạng internet; sử dụng dịch vụ công trực tuyến; học tập, nâng cao trình độ, kiến thức, kỹ năng sản xuất, phát triển kinh tế, thương mại, khoa học kỹ thuật, văn hóa - xã hội, kiến thức về đảm bảo an ninh, trật tự.

Đồng thời, phổ biến kiến thức, nâng cao kỹ năng số và năng lực tiếp cận thông tin cho người dân. Bên cạnh đó, còn thực hiện nhiệm vụ thông tin đối ngoại vùng đồng bào DTTS và miền núi như: Sản xuất nội dung phục vụ công tác thông tin tuyên truyền và thông tin đối ngoại; bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại cho cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới. Kinh phí để triển khai các nhiệm vụ được phân bổ từ nguồn Chương trình mục MTQG 1719.

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương có liên quan triển khai thực hiện các nội dung được phân công đảm bảo tiến độ, chất lượng theo yêu cầu.