Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Chương trình MTQG phát triển Kinh tế - Xã hội
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
giai đoạn 2021-2030

Tiếng nói từ cơ sở

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh: Đời sống người dân vùng đồng bào DTTS ngày càng được nâng cao

Minh Thu - 19:03, 25/08/2023

Những năm qua, tỉnh Quảng Ninh đã tập trung chỉ đạo, điều hành và thực hiện đồng bộ, toàn diện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) và đạt những kết quả tích cực.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh
Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh

Đặc biệt, Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 được triển khai với cách làm chủ động, sáng tạo, ngay từ đầu giai đoạn. Nhờ đó, đời sống người dân vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh ngày càng được nâng cao. Đến nay, trong số 21 chỉ tiêu của Chương trình, tỉnh Quảng Ninh đã có 5 chỉ tiêu vượt, 7 chỉ tiêu đã đạt, 9 chỉ tiêu đã đạt từ 81,6% - 98% và đang trong đúng lộ trình để đạt các chỉ tiêu.

Trong thời gian tới, đề nghị các địa phương, đơn vị tiếp tục hoàn thiện nội dung báo cáo kết quả thực hiện đối với 3 Chương trình MTQG. Trong đó, nêu được nhưng điểm mới, điểm sáng tạo gắn với các chính sách triển khai đặc thù của tỉnh Quảng Ninh. Đồng thời, phân tích chuyên sâu, cụ thể những khó khăn, hạn chế, làm rõ nguyên nhân để đưa ra những đề xuất triển khai hiệu quả các Chương trình MTQG.